Algemene Voorwaarden 5PM 2019

Artikel 1 – Definities

A ‘Algemene Voorwaarden’: de onderhavige Algemene Voorwaarden 5PM.
B ‘Advertentie(s)’: een reclame-uiting die geëigend en bestemd is om buiten de verantwoordelijkheid van 5PM en Opdrachtgever om ten behoeve van een adverteerder digitaal te worden geplaatst, zoals maar niet beperkt tot banners, buttons, display advertenties, pre-rolls, streamspots etc.
C ‘Advertising Sales’: de verkoop van advertenties rondom de Content op het kanaal van Opdrachtgever.
D ‘CMS’: een Content Management Systeem dat het proces van het beheren, presenteren en publiceren van content voor internet automatiseert;
E ‘Content’: beelden, al dan niet ondersteund met audio, teksten, afbeeldingen, video’s etc. Op verschillende distributiewijze ter beschikking worden gesteld danel openbaar worden gemaakt en/of verveelvoudigd;
F ‘CPM’: Cost-per-Thousand impressions d.w.z. het tarief per duizend vertoningen van de online-advertentie;
G ‘Dealmemo’: het deel van de Overeenkomst waarin de specifieke afspraken m.b.t. de dienstverlening zijn opgenomen, waaronder in elk geval, de diensten die worden afgenomen, de overeengekomen prijs per dienst, de totaalprijs en het betalingsschema, alsmede eventuele afwijkingen van de Algemene Voorwaarden;
H ‘Google’: Google Inc. of gelieerde vennootschappen waaronder begrepen maar niet beperkt tot YouTube LLC en hun opvolgers en rechthebbenden;
I ‘Google Ads’: advertenties geplaatst door of namens Google;
J ‘Netto-inkomsten’: alle Bruto-inkomsten die worden gegenereerd uit de exploitatie danwel distributie van de Content, met uitzondering van eventuele inkomsten uit de lineaire exploitatie van de Content op televisie zenders;
K ‘Kanaal’: alle bestaande en toekomstige YouTube-kanalen die beheerd en/of geëxploiteerd worden door of namens Opdrachtgever en/of onder de merknaam van Opdrachtgever;
L ‘Opdrachtgever’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan 5PM opdracht geeft om de overeengekomen diensten uit te voeren;
M ‘Overeenkomst’: de afspraken tussen 5PM en Opdrachtgever zoals vastgesteld in het samenstel van Dealmemo en de Algemene Voorwaarden;
N ‘5PM’: de Nederlandse rechtspersoon 5PM B.V.;
O ‘Territorium’: het gebied waarin de rechten mogen worden uitgeoefend;

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden als integraal onderdeel van de Overeenkomst tussen 5PM en Opdrachtgever, en zijn tevens van toepassing op iedere schriftelijke aanvulling op de Overeenkomst.

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 De specifiek voor de dienstverlening van de Content te maken afspraken zullen worden vastgelegd in een zogenaamde Dealmemo, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

2.4 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk in het Dealmemo zijn overeengekomen.

2.5 Opdrachtgever verklaart een exemplaar van de genoemde Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan bekend te zijn.

2.6 5PM is bevoegd in redelijkheid wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden alsdan één maand na invoering in werking.

Artikel 3 – Dienstverlening

3.1 5PM zal in opdracht van Opdrachtgever haar diensten verlenen volgens de specificaties zoals vermeld in het Dealmemo.

3.2 Opdrachtgever gaat ermee akkoord en verleent 5PM toestemming om zich toegang te verstrekken tot de beheeromgeving van het Kanaal en om deze te gebruiken ten behoeve van haar dienstverlening.

3.3 Partijen zullen elkaar alle medewerking verlenen en alle informatie, inlichtingen, gegevens en documentatie verstrekken in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst. Opdrachtgever is in dit verband gehouden om het CMS van het Kanaal onverkort en zonder enig voorbehoud over te dragen aan 5PM en mee te werken aan alle formaliteiten die benodigd zijn voor de overdracht van het CMS aan 5PM, bijvoorbeeld door het ondertekenen van daartoe bestemde akten en/of overeenkomsten.

3.4 Partijen dragen zorg voor een afdoende controle-en beveiligingsprocedure, waaronder maar niet beperkt tot het nemen van afdoende technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden toegang verkrijgen tot de software, wachtwoorden, persoonsgegevens en/of andere data en materialen.

3.5 5PM zal Opdrachtgever, desgevraagd schriftelijk, regelmatig op de hoogte houden van haar dienstverlening.

3.6 5PM zal voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik (kunnen) maken van derden (individuen, bedrijven en/of andere entiteiten) in relatie tot haar dienstverlening.

3.7 Aan 5PM verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 5PM en niet tot resultaatverplichtingen.

3.8 Partijen zullen het gebruik van de Content/Kanaal niet manipuleren door op onredelijke grond extra verkeer of clicks te stimuleren en/of te genereren.

Artikel 4 – Aanlevering

4.1 Opdrachtgever beschikt over de Content en zal deze – eventueel via een distributiepartner – tijdig in een nader door 5PM te bepalen digitaal formaat ter beschikking stellen aan 5PM.

4.2 5PM zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst de beschikking hebben over de beheeromgeving van het Kanaal waarop de Content van Opdrachtgever geëxploiteerd wordt. Na afloop van de Overeenkomst zal 5PM ervoor zorgdragen dat het (technische) beheer van de Content binnen een maand na beëindiging van de Overeenkomst, om wat voor reden dan ook, zal worden overgedragen aan Opdrachtgever.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 De tarieven voor de dienstverlening onder deze Overeenkomst zijn, tenzij anders vermeld, exclusief btw en omvatten alle met de overeenkomst samenhangende kosten.

5.2 De tarieven kunnen niet tussentijds gewijzigd worden, tenzij partijen dit schriftelijk overeenkomen.

Artikel 6 – Duur

6.1 De Overeenkomst zal een initiële looptijd hebben zoals overeengekomen in het Dealmemo.

6.2 Na afloop van de initiële looptijd zoals overeengekomen in het Dealmemo, zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd, tenzij deze door een van de partijen per aangetekende brief wordt beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging geschiedt op de eerst dag van de maand. Gedurende deze maand blijft de overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 7 – Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Content berusten bij Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Opdrachtgever verleent 5PM een Nederlandse royaltyvrije exclusieve licentie van de Content voor de uitvoering van de Overeenkomst. Op grond van deze licentie is 5PM gerechtigd (delen van) de Content onbeperkt te gebruiken in het kader van haar dienstverlening.

7.3 Opdrachtgever erkent dat de intellectuele eigendomsrechten van de door 5PM ter beschikking gestelde logo’s en merknaam van 5PM bij 5PM rusten. Opdrachtgever garandeert dat zij geen inbreuk zal maken op deze rechten en dat zij de aan haar ter beschikking gestelde materialen zal gebruiken in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 8 – Exploitatie

8.1 Voor de inkomsten uit exploitatie van de Content en/of het Kanaal, zoals omschreven in het Dealmemo, gelden de financiële afspraken zoals vermeld in het Dealmemo.

Artikel 9 – Muziek

9.1 Indien Opdrachtgever muziek gebruikt in haar Content garandeert zij de afdracht van alle verschuldigde vergoedingen aan derden (waaronder auteurs- en naburig rechthebbenden) met betrekking tot de openbaarmaking, verveelvoudiging en synchronisatie van muziek. Tevens draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle relevante gegevens met betrekking tot de muziek rechtstreeks, zonder tussenkomst van 5PM, correct en tijdig wordt aangeleverd aan de verantwoordelijke collectieve rechtenorganisaties (zoals BUMA/STEMRA en SENA). Opdrachtgever vrijwaart 5PM volledig voor elke aanspraak van derden (inclusief collectieve rechterorganisaties zoals BUMA/STEMRA en SENA) met betrekking tot de correcte en tijdige rapportage van muziekgegevens.

Artikel 10 – Promotie

10.1 5PM heeft het recht om in de ruimste zin van het woord promotie voor de Content en/of het Kanaal en/of Opdrachtgever te maken, waaronder mede begrepen het recht om beeld- en geluidsmateriaal (zoals foto’s) en teksten met betrekking tot de Content en het Kanaal te (doen) verveelvoudigen en openbaar te (doen) maken via alle media en/of via andere wijze van promotie. 5PM is in dit kader ook gerechtigd om de Content en/of het Kanaal te bewerken.

10.2 Door de ondertekening van de Overeenkomst draagt Opdrachtgever, met inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst, aan 5PM tevens het recht over op onbeperkt gebruik – via wel medium dan ook – van de naam en beeltenis van Opdrachtgever ten behoeve van activiteiten op het gebied van promotie, marketing en publiciteit. Onder ‘’media’’ wordt onder meer verstaan radio, programmabladen, dagbladen, tijdschriften, promotiemateriaal, internet, alsmede aan internet gelieerde toepassingen (zogenaamde digitale extensies) en telecommunicatiediensten.

Artikel 11 – Facturering en Betaling

11.1 Tenzij in het Dealmemo anders is overeengekomen, vindt facturering eerst plaats na uitvoering van de overeengekomen verplichtingen van 5PM en na de acceptatie daarvan door Opdrachtgever. 5PM zal geen voorschotten, vooruitbetalingen en deelbetalingen verrichten, tenzij anders is overeengekomen.

11.2 Facturen dienen te voldoen aan artikel 35 van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Zij dienen voorts in ieder geval de volgende gegevens te vermelden: 

(Juridische) naam, adres en woonplaats van Opdrachtgever; Contactpersoon; Costcenter / afdeling (verstrekt door contactpersoon);
KvK nummer van opdrachtgever;
BTW-nummer van opdrachtgever;
Nummer van de bankrekening van wederpartij inclusief het IBAN-nummer en SWIFT of BIC-code;
Het tijdvak waarop de factuur betrekking heeft.

11.3 5PM zal de facturen binnen 45 dagen na ontvangst voldoen, mits de facturen conform artikel 11.2 zijn opgesteld en niet door 5PM worden betwist.

11.4 Indien 5PM een betalingstermijn overschrijdt zonder dat hij heeft aangegeven de betaling op te schorten en de factuur voldoet aan artikel 11.2, zal Opdrachtgever 5PM -zonder kosten in rekening te brengen – nog eenmaal in de gemeenheid stellen om de factuur te voldoen binnen een termijn van 10 dagen. Indien dan nog steeds niet betaald wordt, is 5PM de wettelijke rente verschuldigd vanaf het vestrijken van die termijn van 10 dagen tot de dag der voldoening.

11.5 5PM is gerechtigd bedragen die zij van opdrachtgever te vorderen heeft te verrekenen met bedragen de 5PM verschuldigd is aan opdrachtgever ofwel de betalingsverplichting op te schorten indien de opdrachtgever te kort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst.

11.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn vorderingen op 5PM, uit welke hoofde dan ook, zonder schriftelijke toestemming van 5PM te cederen aan een derde, te verpanden of in eigendom over te dragen.

Artikel 12 – Beëindiging

12.1 Deze Overeenkomst kan door ieder der partijen, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk worden beëindigd, indien de andere partij toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst en dit tekort niet hersteld is binnen 15 dagen na schriftelijk kennisgeving van de aard van tekortkoming en de ernst van dit tekortschieten beëindiging rechtvaardigt.

12.2 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling nodig zal zijn, indien de andere partij:

Surseance van betaling aanvraagt of indien deze aan haar wordt verleend;
Haar eigen faillissement aanvraagt, een derde het faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard;
Wordt ontbonden of geliquideerd of daartoe een aanvraag wordt ingediend;
Een partij haar onderneming staakt.

12.3 5PM is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen met Google de Content of het Kanaal dient te staken. Het voorgaande laat onverlet dat 5PM schadevergoeding kan vorderen.

12.4 Naast beëindiging volgens leden 1 en 2 van artikel 12, kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds beëdigd worden door 5PM, zonder dat 5PM daardoor tot enige schadevergoeding aan opdrachtgever verplicht zal zijn, middels een schriftelijke mededeling, indien Opdrachtgever niet voldoet aan de garanties en vrijwaringen zoals bepaald in artikel 15.

12.5 Beëindiging als bedoeld in dit artikel vindt plaats per aangetekende brief aan de partij en dient de grond van beëindiging te bevatten.

12.6 Bepalingen welke naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, waaronder – maar niet beperkt tot – de bepalingen inzake intellectuele eigendom, blijven na beëindiging van de Overeenkomst bestaan.

Artikel 13 – Geheimhouding

13.1 Partijen zijn verplicht, hetzij gedurende de looptijd van de Overeenkomst, hetzij daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hen ter beschikking is gesteld. Onder derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie. Onder vertrouwelijk informatie in de zin van deze voorwaarden dient te worden verstaan: 

Alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is;

Alle product-, marketing-, klant-, en/of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt;

Alle documentatie, data, tekeningen, benchmark, tests, testgegevens, specificaties, objectcodes, source codes, productiemethodes, technologieën en/of overige informatie welke verband houdt met de door de ene partij ontwikkelde of te ontwikkelen software die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt;

Iedere kopie in welke vorm dan ook van het voorafgaande.

13.2 De verplichtingen van partijen gelden niet ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan de ontvangende partij kan aantonen dat (i) deze van algemene bekendheid en/of voor het publiek toegankelijk is of (ii) deze al bij haar bekend was en niet onderhevig aan enige geheimhoudingsverplichting voordat deze door de andere partij aan hem werd verstrekt.

Artikel 14 – Garanties en vrijwaringen

14.1 Partijen garanderen dat zij gerechtigd en bevoegd zijn de Overeenkomst te sluiten alsmede zij gerechtigd zijn de rechten als genoemd in deze Overeenkomst aan elkaar te verlenen en dat deze rechten geen inbreuk vormen op rechten van derden. Partijen vrijwaren elkaar voor aanspraken van derden die hierop betrekking hebben.

14.2 5PM garandeert dat zij terzake van de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van de diensten steeds voldoende terzake kundig en ervaren personeel en voldoende middelen beschikbaar heeft om de opdracht uit te voeren conform deze overeenkomst.

14.3 Opdrachtgever erkent dat hij verantwoordelijk is voor de Content op het Kanaal en garandeert (i) dat hij geen inbreuk maakt op de algemene normen en waarden van het maatschappelijke verkeer of enige wettelijke bepaling (dat wil onder andere zeggen dat Content geen seksistische, pornografische, racistische, en discriminerende bijdragen bevat of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn (ii) geen inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van andere of in strijdt zijn met enig recht van derden (iii) opdrachtgever over de intellectuele eigendomsrechten beschikt van de Content en eigendomsrechten van derden (met inbegrip van privacy- en/of publiciteitsrechten) en garandeert dat alle afdrachten aan eventuele derde rechthebbenden zijn voldaan in verband met het gebruik van de Content conform deze Overeenkomst (iv)dat de richtlijnen en voorwaarden van Google van de Content zijn nageleefd (v) dat (het gebruik van) de Content ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden.

14.4 Opdrachtgever vrijwaart 5PM voor alle claims van derden welke voortvloeien uit het niet nakomen van een of meer op haar rustende verplichtingen of garanties (inclusief door haar ingeschakelde derden) onder deze Overeenkomst. Opdrachtgever zal eventueel daaruit doorvloeiende schade , kosten (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand) en renten van 5PM onverwijld vergoeden.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1 5PM voert de opdracht van c.q. de overeenkomst met opdrachtgever, alsmede haar overige werkzaamheden en diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. 5PM is terzake van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk indien haar een ernstige mate van onzorgvuldigheid – zulks aan te tonen door opdrachtgever – kan worden verweten. Indien 5PM evenwel aansprakelijk is voor het eventuele niet of niet juist uitvoeren van opdrachten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en tot een zodanig (maximum)bedrag als in een redelijke verhouding staat tot, doch niet overschrijdende, het bedrag waarvoor de opdracht, respectievelijk het niet of niet juist uitgevoerde gedeelte van de opdracht, aangenomen.

15.2 Partijen zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid, met name ook voor indirecte schade, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Onverminderd het bovenstaande kan 5OM geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of beschadiging van door de opdrachtgever dan wel derden ingevolge de gesloten overeenkomst aangeleverd materiaal, zij het van stoffelijke, visuele, auditieve of andere aard, behoudens grove schuld of nalatigheid dan wel opzet van directe en/of andere leidinggevenden van 5PM.

15.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor directe schade geleden door 5PM, direct of indirect veroorzaakt door het door of namens opdrachtgever aangeleverde materiaal en/of de openbaarmaking en/of de verveelvoudiging daarvan, en vrijwaart 5PM voor aanspraken van derden voor schade, direct of indirect veroorzaakt door het aangeleverde materiaal en/of openbaarmaking en/of verveelvoudiging daarvan.

Artikel 16 – Overdracht

16.1 Opdrachtgever is het niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te (doen) dragen aan derden en/of in licentie te (doen) geven.

16.2 5PM is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden (waaronder begrepen maar niet beperkt een later op te richtten entiteit waarin 5PM haar activiteiten onderbrengt) over te (doen) dragen en/of licentie te (doen) geven. 

Artikel 17 – Overige bepalingen

17.1 Aanvullingen op en wijzigingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en door alle partijen zijn ondertekend. Indien partijen schriftelijk bepaalde aanvullingen en/of wijzigingen zijn overeengekomen, gelden deze slechts voor de specifieke opdracht waarvoor zij zijn overeengekomen.

17.2 De nietigheid van enige bepaling van deze Overeenkomst of Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepaling niet aan. In het geval van een nietige of vernietigbare bepaling zullen partijen in onderling overleg ter vervanging van de desbetreffende bepaling een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde c.q. vernietigbare bepaling in acht worden genomen.

17.3 Partijen beogen met het sluiten van deze Overeenkomst uitdrukkelijk niet de oprichting van enig persoonsvennootschap noch de oprichting van een rechtspersoon danwel een andere voor het vennootschapsrecht relevante entiteit.

17.4 Op deze Overeenkomst zijn de artikelen 7:400 e.d. van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet is afgeweken. Vanwege de bepaalde looptijd van deze Overeenkomst ziet Opdrachtgever af van het recht om een beroep te doen op artikel 7:408 lid 1 BW.

17.5 Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

17.6 Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen partijen zullen, voor zover niet in der minne op te lossen, met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.